سایر فعالیت های پژوهشی

·        سوابق پژوهشی:

سال

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

تعداد مقاله

4

10

5

4

5

6

3

 
جعفر اسدپور
جعفر اسدپور

محل خدمت :
    حوزه ریاست و روابط عمومی
مرتبه علمی :
    استادیار
^