زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

جعفر اسدپور
جعفر اسدپور

محل خدمت :
    حوزه ریاست و روابط عمومی
مرتبه علمی :
    استادیار
^