معرفی

مشخصات فردی

جعفر اسدپور

نام - نام خانوادگی : جعفر   اسدپور

پست الکترونیکی : j-asadpour@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم آذربایجان(شهید مدنی) سال 1378-1382

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1383-1385

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 1387-1391

سوابق اجرایی

-         مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – حکم به شماره 35337/1  مورخ 15/9/1395

-          مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی - حکم به شماره 69422/1/11/13 مورخ 10/6/1394

-         دبیر شورای داوری واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی- حکم به شماره 1089/94 الف.م.13 مورخ 19/5/1394

-         عضو حقیقی کمیته ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعالیتهای واحدها و مراکز دانشگاهی استان آذربایجانشرقی- حکم به شماره 44340/13/35 مورخ 30/6/1394

-         عضو کمیته ارزیابی عملکرد روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی- حکم به شماره 41773/1/11/13  مورخ 23/6/1394

-         مدیر کل برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان واحد - حکم به شماره 49296/57/ص/94 مورخ 14/7/1394

-         عضو کمیته منتخب واحد - حکم به شماره 1634/35 مورخ 2/3/1394

-         عضو شورای پژوهشی واحد در سال های 92 و 94  - حکم به شماره 26692/13 مورخ 4/3/1392 و 6836 مورخ 8/3/1392     عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : حوزه ریاست و روابط عمومی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

جعفر اسدپور
جعفر اسدپور

محل خدمت :
    حوزه ریاست و روابط عمومی
مرتبه علمی :
    استادیار
^